شرکت «پیشگامان بازار پارسی» مجموعه‌ای است پیشگام

در زمینه‌ی مدیریت و راهبری بازار

بازاریابی و بازارسازی فراگیر و حرفه‌ای

و مطمئن برای سرمایه گذاری

این شرکت به دنبال “فراهم کردن بستری مطمئن، ارزان، ساده و در دسترس برای انتخابی هوشمندانه و لذت‌بخش است و در این راستا استخدام فناوری‌ روز را بر خود فرض دانسته و نوآوری و خلق دانش در زیست‌بوم کسب‌ و کار را سرلوحه‌ی خود قرار داده است.