ابراهیم بهزادی

ابراهیم بهزادی

رییس هیئت مدیره

مهندسی برق ، کارشناسی ارشد بازاریابی

حمیدرضاقانعی

حمیدرضاقانعی

مدیرعامل

مهندسی برق ، کارشناسی ارشد مدیریت